Pas Masterit

Në bazë të statistikave të Bankës Botërore, sektori i patundshmërive dhe ai ndërtimor përbëjnë rreth 25 % të bruto produktit vendor të Kosovës.

Programi përgatit të diplomuarit për profesione të ndryshme që ndërlidhen me sektorët e patundshmërive, sektorin qeveritar të projekteve infrastrukturore dhe sektorin ndërtimor. Të diplomuarit në këtë program të studimit do të jenë në gjendje të punojnë.

Pas diplomimit studentët priten të punojnë në organizatat si në vijim:

•    Kompani konsulente ndërtimore, banka dhe kompani të sigurimeve
•    Kompani të menaxhimit të patundshmërive, kompani të zhvillimit të poatundshmërive dhe kompani të vlerësimit të patundshmërive
•    Organizata të zhvillimit të projekteve infrastrukturore
•    Agjencinë kadastrale dhe zyret komunale kadastrale dhe organet tjera të ngjashme
•    Kompanitë arkitektonike, firmat konsulente teknike të inxhinieringut, firmat ndërtimore dhe organizatat tjera publike.
•    Firmat e auditimit të energjisë në Kosovë dhe rajon;

Programi gjithashtu përgatit studentët për studimet e doktoratës.

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...