Vlerësimi

Vlerësimi i studentëve rregullohet me Rregulloren për Vlerësimin dhe Progresin e Studentëve.

Vlerësimi i studentëve është i vazhdueshëm dhe metoda e vlerësimit përcaktohet qartë në planprogramin e lëndës.

Studenti ka të drejtë në tre provime gjithsejt.

Gjatë riprovimit, përqindjet e arritura nga vlerësimi i vazhdueshëm resetohen dhe vetëm përqindjet e arritura gjatë riprovimit do të merren parasysh për notim gjatë rivlerësimit.

Metodat e vlerësimit gjatë vlerësimit të vazhdueshëm janë:

- Esetë;
- Detyrat hulumtuese;
- Puna në projekt;
- Provimet me raste të studimit;
- Aktiviteti interdisiplinar;
- Provimet finale;

Provimet finale mbahen në klasë (Libra të Hapur dhe Libra të Mbyllur) dhe Provime në Shtëpi.

Në rast të detyrave hulumtuese si pjesë e vlerësimit të vazhdueshëm, profesorët ofrojnë komente deri në dy herë në formë të komenteve substanciale me qëllim që studentëve t'u ofrohet mundësi që të arrijnë një notë më të lartë.

 

Procesi i vlerësimit dhe përzgjedhja e llojeve të vlerësimit udhëzohet nga Udhëzimet për Vlerësim të Studentëve të Kolegjit ESLG

Para mbajtjes së provimit final, Seanca përgatitore për provim mbahet.  

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...