Integriteti akademik

POLITIKA E INTEGRITETIT AKADEMIK TË KOLEGJIT ESLG1. Hyrje


Integriteti akademik përcakton besimin që shoqëria ka në cilësinë e arsimit dhe rezultatet e hulumtimit shkencor. Integriteti akademik ndikon në ndershmërinë, respektimin e parimeve etike dhe sjelljen e drejtë të anëtarëve të shoqërisë. Kështu, Kolegji ESLG është i përkushtuar për komunitetin e stafit, studentëve dhe palëve të interesuara që përpiqen për përsosmëri akademike të arritur përmes ndershmërisë dhe besimit.Pesë shtyllat e politikës së integritetit akademik të Kolegjit ESLG janë:


•    Qasja
•    Afërsia
•    Përgjegjësia
•    Detajet
•    Përkrahja


2.    Përgjegjësia e stafit akademik dhe studentëve
 
2.1.    Stafi akademik

Anëtarët e stafit janë përgjegjës për promovimin e integritetit akademik dhe janë shtytësit kryesor të integritetit akademik. Ato adresojnë pandershmërinë akademike në të gjitha nivelet dhe kontribuojnë në zhvillimin e sjelljes etike. Përgjegjësitë e anëtarëve të stafit në promovimin e integritetit akademik në Kolegjin ESLG janë si më poshtë:•  Siguron një planprogram, i cili nuk përfshin vetëm përshkrimet dhe pritjet e lwndws, por edhe udhëzimet dhe standardet e performancës në lidhje me integritetin akademik;
•  Mban studentët përgjegjës për respektimin e udhëzimeve të tilla për integritet akademik;
•  Zbuloni dhe adresoni shkeljet e integritetit akademik;
• Kultivojnë një mjedis në të cilin të gjithë studentët trajtohen me meritë dhe respekt;
• Vlerëson punën e studentëve bazuar në meritat e tij;
• U siguron studentëve reagime të ndershme dhe të bazuara në merita;
• Nuk përfshihen vetë në plagjiaturë të veprës së autorit tjetër;
• njohin rreptësisht kontributin e bërë nga të tjerët në kërkimin dhe studimin e tyre, veçanërisht kontributin e profesorëve kolegë dhe studentëve;2.2.    Studentët


Studentët janë përgjegjës të demonstrojnë sjellje etike në punën e tyre akademike. Përgjegjësitë e studentëve janë:


• Ndjekja e integritetit akademik në të gjitha sferat e jetës akademike;
• Ndjekja e rregullave dhe udhëzimeve të stafit akademik në lidhje me standardet e performancës të theksuara nga profesorët gjatë prezantimit të programit mësimor;
• Studentët trajtojnë njëri-tjetrin me respekt dhe nxisin mjedisin e ndershmërisë, sjelljes etike dhe respektit të ndërsjellë3.    Shkeljet e integritetit akademik


Spektri i përgjithshëm i llojeve të ndryshme të sjelljeve të cilat paraqesin shkelje të integritetit akademik është paraqitur mëposhtë:3.1.    PlagjiaturaPlagjiatura është një vjedhje e pronës intelektuale. Plagjiatura është dështimi i profesorëve dhe studentëve për të cituar punën e të tjerëve dhe për të njohur idetë dhe fjalët e të tjerëve. Shkeljet e plagjiaturës përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në vijim:• Kuotimi pa citime të duhura;
• Reformulimi  pa citim të duhur;
• Njohja e pamjaftueshme e burimeve;
• Përdorimi i strukturës dhe organizimit të mendimeve bazuar në autorë të tjerë pa cituar siç duhet punën e tyre.
3.2.    MashtrimiShkeljet e mashtrimit përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm si këto në vijim: • Ndarja e pyetjeve dhe përgjigjeve të provimeve me studentët e tjerë;
• Përdorimi i materialeve të paautorizuara si ndihmesë gjatë provimeve me libra të mbyllur;
• Përdorimi i një personi tjetër për të hyrë në provim si në provimet në klasë ashtu edhe në provimet në shtëpi;
• Paraqitja e punës së bërë nga të tjerët si e vetja, posaçërisht në detyrat e projekteve në lëndë;
• Bashkëpunimi me të tjerët në detyrat në shtëpi në të cilat profesori nuk lejon bashkëpunim;3.3.    Keqpërfaqësimi i përpjekjes


Shkelja e keqpërfaqësimit të përpjekjes përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm si këto në vijim:• Paraqitja e informacionit mashtrues për njohjen e detyrimit praktik;
• Prezantimi i përmbajtjes së lëndëve të tjera në një lëndë tjetër për notim;
• Paraqitja e informacionit të rremë për mungesat e vijueshmërisë;
• Paraqitja e informacionit mashtrues për intensitetin e punës së kryer në punën në grup;
• Falsifikimi dhe ndryshimi i punës së pyetësorëve dhe rezultateve të intervistës në hulumtime empirike;
• Dorëzimi i të njëjtës punë në më shumë se një lëndë;

 

3.4.    Ndërhyrja akademikeShkeljet e ndërhyrjes akademike përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm si këto në vijim:• Shpërndarja e paautorizuar e materialeve të provimeve të dhëna më parë
• Ndërhyrja me qëllim në punën dhe hulumtimin e studentëve të tjerë;


3.5.    Lehtësimi në kryerjen e shkeljeve të integritetit akademikLlojet e lehtësimit në kryerjen e shkeljeve të integritetit akademik përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm si këto në vijim:


• Sigurimi i ndihmës për një person tjetër me njohuri se ndihma e tillë përbën shkelje të integritetit akademik


4. Keqsjellja në hulumtim


a.    Fabrikimi i të dhënave hulumtuese, ku përfshihet fabrikimi i të dhënave, materialeve burimore, metodave hulumtuese dhe rezultateve hulumtuese
b.    Falsifikimi i të dhënave hulumtuese, që përfshin manipulimin e të dhënave, metodave dhe rezultateve hulumtuese pa njohje të duhur;
c.    Plagjiatura përfshin prezentimin e punës së publikuar ose papublikuar të të tjerëve si tënden, përfshirë teoritë, konceptet, të dhënat, materialet burimore, metodat hulumtuese pa referencim të duhur;
d.    Mungesa e njohjes së kontributit të të tjerëve, përfshirë shfrytëzimin e materialit të papublikuar të të tjerëve pa lejen e tyre;
e.    Atribuimi i autorësisë personave tjerë që nuk kanë kontribuar sa duhet në pajtim me përmbajtjen intelektuale, përfshirë pranimin për t'u listuar si autor edhepse nuk ka qenë e duhur sa i përket kontributit dhe disiplinës kërkimore;
f.    Vetë-plagjiatura dhe publikimi i përsëritur ku publikimi vetanak paraprak ripublikohet pa njohjen adekuate të burimit apo pa dhënë arsyetim.
g.    Dështiimi për të mbrojtur hulumtuesit, subjektet njerëzore, shëndetin dhe sigurinë e publikut apo mirëqenies së kafshëve në laborator;
h.    Dështimi për të zbuluar konfliktin e interesit sa i përket Kolegjit ESLG dhe sponzorëve hulumtues;
i.    Keqmenaxhimi financiar i fondeve kërkimore dhe projekteve kërkimore të Kolegjit;
j.    Listimi i emrave të bashkëaplikantëve, partnerëve në grante dhe bashkëautorëve në artikuj, abstrakte konferencash dhe artikuj resvistash pa lejen e tyre me shkrim apo eksplicite; 
5.    Përgjegjësia për të parashtruar akuzën për shkelje të integritetit akademikBartësit e lëndës kanë përgjegjësinë kryesore për të ngritur një akuzë për pandershmëri akademike ose shkelje të integritetit akademik që ndodhin brenda fushës së lëndës që ai / ajo ligjëron.


Mentorët dhe anëtarët e komisionit të vlerësimit të temës kanë përgjegjësinë kryesore për të ngritur një akuzë për çdo pandershmëri akademike dhe shkelje të ndershmërisë akademike në lidhje me temat baçelor dhe master.


Studentët kanë përgjegjësinë kryesore për të ngritur akuzë për çdo pandershmëri dhe shkelje të integritetit akademik të kryer nga çdo profesor, student apo staf administrativ. Do të merren masa mbrojtëse për të siguruar anonimitetin e sinjalizuesve.

 

Secili anëtar i stafit dhe student ka për obligim që të parashtrojë akuzë në rast të keqsjelljes së pretenduar në hulumtim.6.    Masat disiplinore për studentëMasat e mëposhtme disiplinore janë parashikuar për studentët që tregojnë sjellje të pandershmërisë dhe shkeljes së integritetit akademik:• Vërejtja;
 • Ndalimi i hyrjes në provim;
• Qortimi;

• Pezullimi i përkohshëm nga procesi i studimit;
• Përjashtimi7.    Masat disiplinore për stafin akademik


Masat e mëposhtme disiplinore janë parashikuar për stafin akademik që tregojnë sjellje të pandershmërisë dhe shkeljes së integritetit akademik:


•    Vërejtje me gojë;
•    Vërejtje me shkrim;
•    Qortim;
•    Pezullim i përkohshëm nga puna;
•    Shkëputja e kontratës;8.    Organet disiplinore


Komisioni Disiplinor i Etikës dhe Etikës i Fakultetit në të cilën pandershmëria ose shkelja e integritetit akademik ka ndodhur zhvillon procedurat dhe nxjerr masa disiplinore për shkelje të detyrës dhe dështim të studentëve për të plotësuar kërkesat e integritetit akademik.


Organi i instancës së dytë është Komisioni Disiplinor dhe i etikës i Kolegjit në të cilën si student gjithashtu edhe profesori ka të drejtë në ankesë. Vendimi i Komisionit Disiplinor dhe të Etikës së Kolegjit është final.
 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...