Këshilli i Studentëve

Në aspektin organizativ, Këshilli i Studentëve i Kolegjit ESLG është organ i cili përfaqëson interesat e studentëve të Kolegjit. Përfaqësimi parashikohet me Ligjin për Arsimin e Lartë, Statutin e Kolegjit ESLG dhe Rregullat e Procedurës së Këshillit të Studentëve.

 

Ky organ përfaqëson interesat e studentëve, kujdeset për mendimin e organeve kompetente të Kolegjit përkizati me statutin e Kolegjit, jep mendime për çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe detyrat e studentëve.

 

Këshilli i Studentëve të Kolegjit ESLG përbëhet nga minimum katër anëtarë dhe maksimum dhjetë anëtarë të zgjedhur nga rradhët e studentëve të Kolegjit me zgjedhje ku mandati i anëtarëve të zgjedhur të Këshillit të Studentëve zgjat dy vite.

 

Puna e Këshillit të Studentëve rregullohet me Rregullat e procedurës së Këshillit të Studentëve.

 

Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit të Studentëve është e rregulluar me Rregulloren mbi Zgjedhjen e Këshillit të Studentëve.

 

Anëtarët e Këshillit të Studentëve të Kolegjit ESLG për vitin 2019/2020 janë si në vijim:

 

1. Ardita Kurteshi - Kryetare;

2. Taulant Blakaj - Nënkryetar;

3. Blerta Nahi Demjaha - Anëtare;

4. Ilda Kelmendi - Anëtare;

5. Bledar Gërguri - Anëtar;

6. Dionis Nuhaj - Anëtar;

 

Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit të Studentëve janë paraqitur mëposhtë:

 

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 24.12.2021;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 02.04.2021;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 21.10.2020;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 11.06.2019;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 11.03.2019;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 12.04.2018;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 12.06.2017; 

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 10.06.2016;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 06.01.2016;

- Procesverbali i Këshillit të Studentëve 25.11.2015;

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...