Shkëlzen Morina

Z. Shkëlzen Morina është anëtar i Këshillit Industrial të Kolegjit ESLG dhe ka qenë një nga përkrahësit kryesor të implementimit të programeve të menaxhimit të paluajtshmërive të ESLG-së.

 

Z. Morina është Kryesues i Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Paluajtshmërive në Kosovë dhe ka shërbyes si Drejtor i Departamentit të Tatimit në Pronë në Ministrinë e Financave të Republikës së Kosovës për më shumë se 15 vjet.

 

Z. Morina është akter kyç në Kosovë në fushën e rregullimit ligjor të profesionit të vlerësuesit të paluajtshmërive dhe ka këshilluar Kolegjin ESLG në mënyrë të vazhdueshme në dizajnimin e kurrikulave dhe përshtatjen e kurrikulave kundrejt nevojave të profesionit të vlerësuesit të paluajtshmërive në Kosovë.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...